Speos logoSpeos logo

Privacy beleid

HET BELEID VAN SPEOS INZAKE HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

SPEOS hecht veel belang aan het respect voor het privéleven. Wij verwerken de persoonsgegevens van al onze stakeholders zorgvuldig en met inachtneming van de wetgeving die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit beleid is van toepassing (i) op elke natuurlijke persoon die SPEOS zijn of haar persoonsgegevens verstrekt, ongeacht of deze natuurlijke persoon een klant, een leverancier, een prospect, een bezoeker van onze productiesites, een auditor enz. is, en (ii) op iedere natuurlijke persoon wiens gegevens indirect aan SPEOS werden verstrekt door een klant van SPEOS in het kader van de verlening van een dienst die onderworpen is aan een regelgevend kader (bv. aangetekende e-mail).

 1. Voor de gegevensverwerking verantwoordelijke entiteit: De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de onderneming SPEOS, die de gegevens verzamelde, met maatschappelijke zetel  Anspachlaan 1, 1000 Brussel, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0214596464. E-mailadres van de DPO: privacy@speos.be
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Afhankelijk van de situatie verzamelt en verwerkt SPEOS de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, functie, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, moedertaal, login, wachtwoord, referentie van het bedrijf waarvoor u werkt, om de overeengekomen diensten te kunnen verlenen en/of u te informeren over de diensten van SPEOS. SPEOS registreert ook beelden van zijn bezoekers op zijn productiesites met behulp van bewakingscamera’s. SPEOS streeft er echter naar de verzamelde gegevens te beperken tot wat rechtstreeks noodzakelijk is voor zijn doeleinden. De beelden van de bewakingscamera’s worden tijdelijk bewaard en enkel bij een incident bekeken. Tot slot verwijst SPEOS naar zijn legitieme belang bij het toezicht op zijn productiesites, dat ook de veilige opslag van uw gegevens waarborgt. Als u nog nooit in contact bent geweest met SPEOS en u geen professional bent die mogelijk geïnteresseerd is in de diensten en/of producten van SPEOS, zal SPEOS u de toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken
 3. Rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens. SPEOS verzamelt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst indien u een product of dienst heeft besteld. Als uw gegevens worden verzameld en/of gebruikt in het kader van de uitvoering van een dienst die onderworpen is aan een regelgevend kader (bv. aangetekende e-mail), is de rechtsgrondslag voor de verwerking een wettelijke verplichting.
 4. Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens? In principe verzamelt SPEOS uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u. Uw persoonsgegevens kunnen SPEOS echter ook op andere manieren bereiken: via iemand uit uw omgeving (familie), in het kader van de uitvoering van een contract van een van onze klanten, na opzoekingen in openbare bronnen, zoals websites, het Belgisch Staatsblad, LinkedIn enz., door gegevens van derden te kopen, bijvoorbeeld van een prospectiedatabase waarvoor u toestemming hebt gegeven, op conferenties of professionele evenementen die verband houden met de SPEOS-activiteiten.
 5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? SPEOS gebruikt uw gegevens om: de door zijn klanten in het kader van de uitvoering van de contractuele verplichtingen gevraagde diensten te verlenen, uw vragen over zijn diensten en producten te beantwoorden, u te informeren over nieuwe diensten enz.
 6. Het meedelen van uw persoonsgegevens aan derden. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden (bv. indien wettelijk vereist) zal SPEOS uw gegevens niet bekendmaken of verkopen aan derden. Sommige derde bedrijven kunnen echter occasioneel uw persoonsgegevens verwerken bij het verlenen van diensten van technische aard, zoals IT-dienstverleners (onderaannemers). In dat geval is de onderaannemer onderworpen aan de in dit document beschreven voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. In geen geval worden uw persoonsgegevens buiten Europa verwerkt.
 7. Uw rechten: uw persoonsgegevens inkijken, verbeteren en schrappen. In de omstandigheden en onder voorbehoud van de voorwaarden waarin de toepasselijke wet voorziet, kunt u: verzoeken om toegang tot en/of een kopie van uw persoonsgegevens zoals opgeslagen in de databanken van SPEOS; verzoeken om uw gegevens te corrigeren of uw bestanden te verwijderen, voor zover dit het verlenen van de door SPEOS geleverde diensten niet onmogelijk maakt; zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken om die verwerking te beperken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, behalve in het geval van commerciële prospectie, waartegen u zonder opgave van redenen bezwaar kunt maken; verzoeken om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te geven indien de gegevens automatisch worden verwerkt op basis van de voorafgaande toestemming of de uitvoering van een overeenkomst. SPEOS kan u een identiteitsbewijs vragen voordat uw verzoek wordt ingewilligd. De persoonsgegevens worden uiterlijk aan het einde van een periode van 5 jaarna het einde van de overeenkomst of één jaar nadat u niet heeft gereageerd op een communicatie of contact met SPEOS uit de bestanden van SPEOS verwijderd.
 8. Gegevensbeveiliging. SPEOS heeft beveiligde servers en enkel de bevoegde personen mogen de gegevens verwerken. Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld door medewerkers die gebonden zijn aan geheimhoudingsovereenkomsten. Dit beleid inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt regelmatig bijgewerkt. SPEOS verzoekt zijn bezoekers of contactpersonen dan ook om deze link regelmatig te raadplegen
 9. Contact opnemen met SPEOS. Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, specifieke hulp nodig hebt of een opmerking wilt sturen, neem dan contact met ons op via een van deze kanalen:
  • Via email: privacy@speos.be
  • Per post: speos Belgium NV, Bollinckxstraat 24-32, 1070 Brussel
  • Per telefoon: +32 2 558 02 00

De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in België is bereikbaar op het volgende adres:

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • +32 (0)2 274 48 00

Bijgewerkt op 04/04/2023